Emmet使用手册

王叨叨 | 2014-07-14 | 分类 笔记  | 标签 sublime_text 

Child(子元素): >

nav>ul>li
<nav>
  <ul>
    <li></li>
  </ul>
</nav>

Sibling(兄弟元素): +

div+p+bq
<div></div>
<p></p>
<blockquote></blockquote>

Climb-up(返回上层): ^

div+div>p>span+em^bq
<div></div>
<div>
  <p><span></span><em></em></p>
  <blockquote></blockquote>
</div> -----
div+div>p>span+em^^bq
<div></div>
<div>
  <p><span></span><em></em></p>
</div>
<blockquote></blockquote>

Grouping(分组): ()

div>(header>ul>li*2>a)+footer>p
<div>
  <header>
    <ul>
      <li><a href=""></a></li>
      <li><a href=""></a></li>
    </ul>
  </header>
  <footer>
    <p></p>
  </footer>
</div> -----
(div>dl>(dt+dd)*3)+footer>p
<div>
  <dl>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
  </dl>
</div>
<footer>
  <p></p>
</footer>

Multiplication(乘法): *

ul>li*5
<ul>
  <li></li>
  <li></li>
  <li></li>
  <li></li>
  <li></li>
</ul>

Item numbering(编号): $

ul>li.item$*5
<ul>
  <li class="item1"></li>
  <li class="item2"></li>
  <li class="item3"></li>
  <li class="item4"></li>
  <li class="item5"></li>
</ul> -----
h$[title=item$]{Header $}*3
<h1 title="item1">Header 1</h1>
<h2 title="item2">Header 2</h2>
<h3 title="item3">Header 3</h3> -----
ul>li.item$$$*5
<ul>
  <li class="item001"></li>
  <li class="item002"></li>
  <li class="item003"></li>
  <li class="item004"></li>
  <li class="item005"></li>
</ul>

使用 @ 修饰符,可以改变编号的方向(升序或降序)及起点。

ul>li.item$@-*5
<ul>
  <li class="item5"></li>
  <li class="item4"></li>
  <li class="item3"></li>
  <li class="item2"></li>
  <li class="item1"></li>
</ul> -----
ul>li.item$@3*5
<ul>
  <li class="item3"></li>
  <li class="item4"></li>
  <li class="item5"></li>
  <li class="item6"></li>
  <li class="item7"></li>
</ul>

Text(文本): {}

a{Click me}
<a href="">Click me</a> -----
p>{Click }+a{here}+{ to continue}
<p>Click <a href="">here</a> to continue</p>

ID and CLASS attributes (属性操作符)

#header
<div id="header"></div> -----
.title
<div class="title"></div> -----
form#search.wide
<form id="search" class="wide"></form> -----
p.class1.class2.class3
<p class="class1 class2 class3"></p>

Custom attributes (自定义属性)

p[title="Hello world"]
<p title="Hello world"></p> -----
td[rowspan=2 colspan=3 title]
<td rowspan="2" colspan="3" title=""></td> -----
[a='value1' b="value2"]
<div a="value1" b="value2"></div>

Implicit tag names (隐式标签名称)

.class
<div class="class"></div> -----
em>.class
<em><span class="class"></span></em> -----
ul>.class
<ul>
  <li class="class"></li>
</ul> -----
table>.row>.col
<table>
  <tr class="row">
    <td class="col"></td>
  </tr>
</table>

更多内容请查看官方文档:Cheat-Sheet

如果觉得此篇文章对您有帮助,希望可以请我喝雪碧!请我喝雪碧

上一篇   下一篇   返回顶部